Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy 1. Analiz przygotowawczych,usług doradczych i eksperckich Liberty Motors spółka z ogr - Motogen.pl
Tytuł: Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy 1. Analiz przygotowawczych,usług doradczych i eksperckich Liberty Motors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 207/225 informuje o realizacji projektu pt. „Rozwój firmy Liberty Motors sp. z o. o. poprzez wdrożenie systemu B2B wspierającego efektywną współpracę z partnerami handlowymi” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis:

 Łódź, dnia 23.07.2012

 

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy

 1. Analiz przygotowawczych, usług doradczych i eksperckich
 2. Analiza przedwdrożeniowa
 3. Opracowanie projektu funkcjonalnego aplikacji B2B
 4. Opracowanie projektu technicznego aplikacji B2B
 5. Usługa ekspercka – wykonanie prac analitycznych w zakresie opracowania tabeli konwersji kodów/indeksów magazynowych pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw
 6. e)Usługa doradcza o charakterze informatycznym – Audyt osiągniętych celów i funkcjonalności

 

W ramach realizacji projektu „ Rozwój firmy Liberty Motors sp. z o. o poprzez wdrożenie systemu B2B wspierającego efektywną współpracę z partnerami handlowymi” w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, działanie 8.2.

 

Zamawiający:

Liberty Motors sp. Z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 207/225

93-231 Łódź

Tel. 669971399 fax: 42 689 70 79

NIP: 7262449986

 

Wymagania dotyczące Oferentów:

 1. Oferent winien posiadać doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne   do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego
 2. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli:

– została złożona po wyznaczonym terminie,

– nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,
3. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny  

 Oferta powinna:

– obejmować kompleksowe  wykonanie prac  wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

– być złożona w formie pisemnej

– być opatrzona datą

– zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, NIP, Regon,

– odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego

– być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym

 

Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej

rozpatrzenia

 

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu:

1. Oferta

2. Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego – Harmonogram praz związanych z realizacja projektu

 

Miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Liberty Motors sp. Z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź

 

Termin składania ofert

Do dnia 20.08.2012

 

Okres ważności oferty

Okres ważności oferty trwa 20 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert .

 

Kryteria oceny oferty

 

– Kryterium oceny ofert jest: cena (netto) oferty obsługi kompleksowej

W przypadku złożenia analogicznej oferty cenowej zostanie wybrana oferta złożona, jako pierwsza.

 – Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo

– Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

– Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się

  wariantowości cen.

Termin realizacji wykonania poszczególnych prac nie podlega negocjacji.

 

 1. ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE, USŁUGI DORADCZE I EKSPERCKIE
 2. Analiza przedwdrożeniowa

Wymagania: zapewnienie wykonawcy o posiadaniu kadry z odpowiednim wykształceniem

Rezultat:

protokół odbioru,

raport analizy wykorzystywanych systemów informatycznych integrowanych przedsiębiorstw w celu zaplanowania optymalnych rozwiązań technologicznych oraz ustalenia szczegółowej procedury wdrożenia i integracji systemów

Kryteria wyboru: cena

 

 1. Opracowanie projektu funkcjonalnego aplikacji B2B

Wymagania: zapewnienie wykonawcy o posiadaniu kadry z odpowiednim wykształceniem

Rezultat:

–    protokół odbioru,

– opracowany w formacie elektronicznym i wydruku dokument zawierający analizę funkcjonalną i projekt funkcjonalny określający

a)  technologię wykonania aplikacji,

b) ramy,

c) schematy funkcjonalne

pozwalające wytyczyć szczegółowy harmonogram prac w poszczególnych etapach

             Kryteria wyboru: cena

 

 1. Opracowanie projektu technicznego aplikacji B2B

Wymagania: zapewnienie wykonawcy o posiadaniu kadry z odpowiednim wykształceniem

             Rezultat: opracowany w formacie elektronicznym i wydruku dokument zawierający

             projekt techniczny aplikacji B2B zawierający:

            – analizę wymagań technicznych

            – opracowanie standardów dotyczących interfejsu użytkownika,

            – opracowanie projektu technicznego systemu i jego architektury,

            – propozycja rozwiązań technologicznych

            Kryteria wyboru: cena

 

 1. Usługa ekspercka – wykonanie prac analitycznych w zakresie opracowania tabeli konwersji kodów/indeksów magazynowych pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw

Wymagania: zapewnienie wykonawcy o posiadaniu kadry z odpowiednim wykształceniem

             Rezultat: opracowanie dokumentacji analitycznej w zakresie skonwertowanej bazy danych                     indeksów i kodów zawierająca:

             – zdefiniowanie tablic słownikowych pozwalających na wzajemne tłumaczenie przesyłanych         informacji pomiędzy zróżnicowanymi oznaczeniami partnerów.

            Kryteria wyboru: cena

 

 1. Usługa doradcza o charakterze informatycznym – Audyt osiągniętych celów i funkcjonalności

Wymagania: zapewnienie wykonawcy o posiadaniu kadry z odpowiednim wykształceniem

Rezultat: protokół odbioru, sprawozdanie z osiągniętych funkcjonalności i realizacji założeń zawierające:

             – szczegółową analizę aplikacji pod kątem zgodności z przyjętymi założeniami

             – sprawozdanie z osiągniętych funkcjonalności i realizacji założeń.

             Kryteria wyboru: cena

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTU

ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE, USŁUGI DORADCZE I EKSPERCKIE

 

I etap obejmujący okres od 01.07.2012  do 30.09.2012

a)     Usługa ekspercka wykonanie prac analitycznych w zakresie opracowania tabeli konwersji kodów/indeksów magazynowych pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw

b)    Analiza przedwdrożeniowa

II etap obejmujący okres od 01.10.2012 do 31.12.2012

 1. Opracowanie projektu funkcjonalnego aplikacji B2B
 2. Opracowanie projektu technicznego aplikacji B2B

V etap obejmujący okres od 01.07.2013 do 30.09.2013

 1. Usługa doradcza o charakterze informatycznym – Audyt osiągniętych celów i funkcjonalności

 

 

Dodano: 2012-07-23 00:00:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 2012-08-20 15:00
Załączniki:

 

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany