Nowe prawo jazdy w 2013 – Prezydent podpisał ustawę - Motogen.pl

Od 19 stycznia 2013 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy Ustawy o Kierujących Pojazdami. Oznacza to dla nas m.in. nowe kategorie prawa jazdy.

Już od jakiegoś czasu środowisko motocyklowe, a przede wszystkim ci, którzy dopiero chcą zrobić prawo jazdy, uważnie śledzą poczynania naszych ustawodawców i władz. Dzisiaj zakończyła się droga legislacyjna nowych przepisów. Ustawę, która dopasowuje nasze przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej, uchwaloną przez Sejm i Senat, podpisał właśnie Prezydent.

Większość przepisów, w tym o nowych kategoriach prawa jazdy, wejdzie w życie 2 lata od dnia uchwalenia, a dokładniej z dniem 19 stycznia 2013 roku. Do tego czasu obowiązywać będą stare przepisy o uzyskaniu prawa jazdy motocyklowego. Oznacza to, że do 2013 roku, aby zrobić kategorię A, należy mieć 18 lat, a aby zdać A1 – 16 lat.

 

Ustawodawca podjął się także uregulowania kwestii quadów, na które, według nowelizacji, również trzeba będzie mieć odpowiednie prawko. Aby jeździć tzw. czterokołowcem lekkim, należy posiadać przynajmniej prawo jazdy kat. AM, natomiast czterokołowcem ciężkim co najmniej B1 (wyjaśnienie pojęć poniżej w art. 125). Po wejściu w życie Ustawy o Kierujących Pojazdami powstaną nowe kategorie prawa jazdy AM, które zastąpią znaną do tej pory kartę motorowerową oraz A2.

 

Art. 6.
1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
1) kategorii AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;

 

2) kategorii A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

4) kategorii A:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

5) kategorii B1:
a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

Wszystkie kat.: A, A1, A2, B1, B uprawniają do kierowania pojazdami określonymi w kat. AM. Oprócz nowych kategorii zmieni się także wiek, w którym będzie można zrobić poszczególne uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Art. 8.
1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
[…]
7) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

 

Koniec z bezterminowym prawkiem. Według nowych przepisów, prawo jazdy będzie wydawane na czas określony – 15 lat, chyba że orzeczenie lekarskie będzie przewidywało termin krótszy.

 

Art. 13.
1. Prawo jazdy kategorii:
1) AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat […]

 

Nowe przepisy zmieniły również wzór prawa jazdy. Oznacza to, że po 19 stycznia 2013 roku obowiązywać będzie nowy blankiet potwierdzający posiadanie prawa jazdy. Niestety, oznacza to także konieczność wymiany starych praw jazdy na nowe, zgodne z obowiązującym od 2013 roku wzorem. Jednak to, na szczęście, za kilka ładnych lat.

 

Art. 124.
1. Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1.

 

2. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

 

3. Wymiana jest dokonywana na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty za wymianę prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 1.

 

4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

 

5. Prawa jazdy zgodne z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wydaje się do dnia 18 stycznia 2013 r.

 

6. Podlegające wymianie prawa jazdy, wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz niniejszej ustawy, zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany ustalonych zgodnie z przepisami ust. 4, pod rygorem utraty ważności dokumentu.

 

Art. 125.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.13) wprowadza się następujące zmiany:
[…]

 

d) po pkt 42a dodaje się pkt 42b i 42c w brzmieniu:

„42b) czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

 

42c) czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”,

 

e) pkt 45 i 46 otrzymują brzmienie:
„45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

 

46) motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”;

 

4) w art. 20 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.”