Kto może zatrzymac motocykl do kontroli? - Motogen.pl

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określa to jasno:

-Policja,

-Straż Celna,

-Inspekcja Transportu Drogowego,

-Straż Miejska lub Gminna,

-Strać Graniczna,

-Straż Leśna,

-Straż Parku

-Żandarmeria Wojskowa (na terenach wojskowych, lub poza nimi, o ile jest w patrolu mieszanym z Policją)

-osoby działające w imieniu zarządcy drogi.

Służby mundurowe

Przede wszystkim służby muszą być wyposażone w odpowiednie oznaczenie oraz mundury. Zatrzymujący musi podać swoje imię, nazwisko, przyczynę zatrzymania, a na żądanie zatrzymywanego okazać legitymację. Dla służb mundurowych miejsce zatrzymania może być zarówno w mieście, jak i poza nim, dowolna może być także pora zatrzymania.

W powinno wyglądać zatrzymanie?

Policjant powinien dawać sygnały ręką lub tarczą do zatrzymywania (lizak). W warunkach niedostatecznej widoczności zatrzymujący powinien używać latarki wyposażonej w czerwone światło sygnalizacyjne lub lizak ze światłem czerwonym. W ostateczności może być to lizak z czerwonym światłem odblaskowym.

Policjant może wydawać polecenia wzywające do pewnych zachowań poza komendami głosowymi także poprzez urządzenie nagłaśniające, sygnalizujące lub świetlne.

Funcjonariusze nieumundurowani

Zasady są zbliżone do powyższych z pewną różnicą. W przypadku, kiedy zatrzymanie odbywa się poza terenem zabudowanym, w miejscu wzbudzającym podejrzenia, możemy nie zatrzymać się do kontroli, o czym należy niezwłocznie powiadomić najbliższy komisariat policji.

Strażnicy miejscy i gminni mogą zatrzymać kierowcę wyłącznie, jeśli kierowca nie stosuje się do zakazu ruchu (w obu kierunkach). W takiej sytuacji na wezwanie strażnika należy przedstawić dokumenty auta oraz prawo jazdy.

Straż Graniczna i Służba Celna mogą zatrzymać kierowcę na terenie całego kraju.

Straż Parkowa i Leśna wyłącznie na terenie dróg leśnych. Dodatkowo ich funkcjonariusz musi mieć upoważnienie do kontroli ruchu wydane przez właściwego Komendanta Policji.

Podsumowanie

Jak widać, musimy zatrzymać się wezwani do kontroli poza Policją także przez Służbę Celną, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, jeśli jest w patrolu mieszanym z Policją, Ispekcję Transportu Drogowego lub Straż Miejską, jeśli nie zasosowaliśmy się do zakazu ruchu w obu kierunkach. Na odcinkach leśnych Straż Leśna i Straż Parkowa ma prawo do zatrzymania (o ile ma upoważnienie komendanta) a na terenach wojskowych Żandarmeria Wojskowa.

Nie musimy zatrzymywać się na wezwanie nieumundurowanego funkcjonariusza policji, jeśli zatrzymanie jest poza terenem zabudowanym w nieoczekiwanym miejscu – wówczas należy powiadomić najbliższy komisariat policji.