Uchylenie przyjętego mandatu. Kiedy to możliwe i jak to zrobić? - Motogen.pl

Uchylenie przyjętego mandatu karnego, wbrew obiegowej opinii i temu, co twierdzi policja, jest możliwe. Ważne są zachowanie terminu i dobry powód.

Niemal każdy policjant, podsuwając ci blankiet mandatu karnego do podpisania, bez mrugnięcia okiem stwierdzi, że podpisanie mandatu zamyka sprawę i nie ma już możliwości jego uchylenia, a jedynym sposobem by nie zgodzić się z decyzją funkcjonariusza, jest odmowa przyjęcia mandatu. Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż nie.

Uchylenie przyjętego mandatu – podstawa prawna

Prawo do uchylenia przyjętego i podpisanego mandatu daje nam art. 101 par. 1 kpw:

Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.

Co ciekawe, mamy więc możliwość uchylenia prawomocnego mandatu – takim staje się on z chwilą podpisania. Przepisy podają jasno – podstawą uchylenia mandatu mogą być wyłącznie ściśle określone sytuacje:

 • mandat nałożono za czyn niebędący wykroczeniem
 • osoba ukarana mandatem ma mniej niż 17 lat
 • zaistniały przyczyny wyłączające popełnienie wykroczenia, opisane w art. 15-17 KW, czyli:
  • zaszła obrona konieczna
  • wystąpił stan wyższej konieczności
  • zaszły przesłanki do uznania sprawcy za niepoczytalnego

Nie wdając się w prawnicze zawiłości poszczególnych punktów, bo też nie o to tutaj chodzi, warto zapamiętać, że okoliczność zaistnienia niebezpiecznej sytuacji drogowej, takiej jak wypadek, czy kolizja, może spowodować silny stres. Ten zaś może chwilowo wpłynąć na poczytalność. Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, że w sytuacji silnego stresu funkcjonujemy inaczej niż zwykle, czasem zachowujemy się irracjonalnie.

Uchylenie mandatu – działanie pod wpływem stresu

W takiej sytuacji nakładanie mandatu przez policję może zostać przez sąd zakwestionowane, ponieważ podpisanie blankietu mogło nastąpić nie w pełni świadomie, a ty sam mogłeś nie zdawać sobie w pełni sprawy z realiów sytuacji, w której się znalazłeś.

Jeśli więc, na skutek stresującej sytuacji lub nacisków policjanta podpisałeś mandat, masz możliwość jego uchylenia. Ten przypadek jest jednak znacznie mniej korzystny dla ciebie niż odmowa przyjęcia mandatu. Dlaczego? Powód jest prosty – w przypadku odmowy to policja musi dostarczyć sądowi wszelkie dowody twojej winy. W drugim przypadku to ty sam musisz przygotować i złożyć wniosek o uchylenie (w nieprzekraczalnym terminie 7 dni), a w dodatku dobrze uzasadnić go, popierając mocnymi dowodami.

Uchylenie mandatu – brak wykroczenia

Mandat możesz uchylić także wtedy, kiedy nabierzesz podejrzenia, że czyn, za który zostałeś ukarany wcale nie jest wykroczeniem. Kiedy tak się stanie? Oto przykładowe sytuacje:

 • policjant używał nieprawidłowego miernika, bez wymaganej homologacji,
 • policjant używał miernika w sposób niezgodny z prawem,
 • otrzymałeś mandat za przekroczenie linii warunkowego zatrzymania,
 • otrzymałeś mandat na podstawie wskazania wideorejestratora, kiedy na nagraniu dokładnie widać, że radiowóz jechał znacznie szybciej niż ty.

Wniosek o uchylenie mandatu karnego składasz w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca, gdzie nałożono grzywnę. Przypominamy – masz na to maksymalnie 7 dni. Po tym terminie możliwość uchylenia mandatu przepada.


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany