Czy WORD czeka zagłada? Prezydent podpisał kontrowersyjną nowelizację - Motogen.pl

Województwa mają przejąć finansowanie WORD – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy. Problem w tym, że urzędów na to nie stać, o czym od dawna informowano.

Nowelizacja ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o kierujących pojazdami spowodowała popłoch w samorządzie wojewódzkim. Pomysł, by to województwa finansowały działanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego spotkał się z ogromnym oporem urzędników odpowiedzialnych za finanse. Dopatrzyli się oni w noweli naruszeń Konstytucji, ponieważ nakładała ona obowiązek finansowania ze środków publicznych nowego zadania, co do którego środków tych w budżetach województw nie przewidziano.

Samorządowcy zwracali uwagę, że bez dodatkowych środków, przewidzianych na utrzymanie WORD, zapisy znowelizowanych ustaw będą martwe, ewentualnie, dla zapewnienia finansowania ośrodków, fundusze zostaną przesunięte z innych obszarów, np. ochrony zdrowia. Z tego powodu urzędnicy samorządów wojewódzkich apelowali do Prezydenta o niepodpisywanie nowelizacji i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Urzędnicy sugerowali także inne rozwiązanie – ustawy posłom do ponownego rozpatrzenia.

Nowelizacja, co zrozumiałe, wzbudziła także obawy samych pracowników WORD. Egzaminatorzy grozili nawet strajkiem, bo w nowelizacji zapisano, że wysokość ich wynagrodzeń ustalana będzie nie w rozporządzeniu, a w drodze uchwały sejmików wojewódzkich. Pojawiły się więc obawy o to, czy ustalone w ten sposób wynagrodzenia nie będą niższe niż aktualne. W tekście nowelizacji umieszczono więc zapis, że warunki ustalone przez sejmiki nie mogą być gorsze niż dotychczasowe.

Nowelizacja dotknie także kandydatów na kierowców oraz samych kierujących. Wprowadza ona bowiem nowe stawki za egzaminy na prawo jazdy oraz reguluje procedurę przeprowadzania kursów reedukacyjnych.

Art. 56a. 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określa sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, przy czym wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie może przekroczyć 50 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej:

1) 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;

2) 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

  1. W uchwale, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty rzeczowe i osobowe związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych.

Art. 56b. Maksymalne stawki opłat, o których mowa w art. 56a ust. 1, ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W kwestii kursów reedukacyjnych ustalono, że jego cena będzie wynosić 500 zł i obejmie 21 godzin zajęć. Po odbyciu kursu punkty karne będą zredukowane do zera. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 13 grudnia. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany