Tima - trzyletni stunter z Ukrainy... - Motogen.pl