Rejestracja motocykla – jak się z nią uporać bez bólu głowy? - Motogen.pl
TO JEST NASZE ARCHIWUM KATEGORII 'Porady'
Rejestracja motocykla to czynność wymagająca dużej dawki cierpliwości, wcześniejszego przygotowania odpowiednich dokumentów oraz wyłożenia określonej sumy pieniężnej. Poniższy poradnik pomoże zaoszczędzić czas i zachować w nienaruszonym stanie nerwy nabywcy motocykla, dokonującego ogółu czynności niezbędnych do legalnego poruszania się po drogach publicznych. Od czego zacząć? Decydując się na zakup konkretnego egzemplarza motocykla, należy wcześniej zasięgnąć informacji jakie dokumenty są bezwzględnie wymagane do jego rejestracji. Szczegółowego wykazu dokumentów oraz informacji należy szukać bezpośrednio w Wydziale Komunikacji bądź też na stronach swojego starostwa lub urzędu. Nie każde starostwo jednakowo interpretuje obowiązujące przepisy prawne, w związku z czym dochodzić może do pewnych rozbieżności w wymaganych dokumentach. Ważne jest także źródło, z jakiego nabywamy motocykl. Inny zasób dokumentów wymagany będzie przy zakupie motocykla nowego, inny motocykla używanego od osoby fizycznej czy przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, a jeszcze inny w przypadku motocykla sprowadzonego z zagranicy. Podczas spisywania umowy sprzedaży (nie: umowy kupna – sprzedaży) należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisywanej treści, a także zawrzeć niezbędnie (z naszego punktu widzenia) wymagane oświadczenia. Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży regulowana jest w znacznej części normami względnie obowiązującymi, więc w sytuacji braku uregulowania określonej kwestii w umowie, zastosowanie mają przepisy kodeksowe. Wzorcowa umowa sprzedaży została dołączona do niniejszego artykułu. Wizyta w urzędzie skarbowym Kupując w Polsce używany motocykl od osoby fizycznej, musimy liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka tego podatku w przypadku zakupu pojazdu samochodowego (motocykla, samochodu) wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu. Z dniem 1 stycznia 2007 roku formularz deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1 zastąpiono formularzem PCC-3. Nowy formularz wprowadził istotną zmianę w postaci braku obowiązku złożenia podpisu na formularzu przez sprzedawcę. Obecnie wypełnia go i podpisuje tylko nabywca. W przypadku, gdy po stronie sprzedawcy lub kupującego zachodzi współwłasność, do deklaracji PCC-3 należy dołączyć załącznik PCC-3A w ilości odpowiedniej do zawarcia danych wszystkich osób wchodzących w skład strony. Na złożenie deklaracji i zapłacenie podatku mamy 14 dni od daty kupna motocykla. Z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniony jest zakup motocykla, którego wartość wpisana w umowie wynosi mniej niż 1000 zł. Pamiętać należy jednak, że brak wymogu zapłaty podatku nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji PCC-3. Podatek od czynności cywilnoprawnych nie dotyczy zakupu motocykla od osoby prawnej dokonanego na podstawie faktury VAT. Formularz deklaracji podatkowej PCC-3, jak i formularz PCC-3A dołączono do artykułu. Sprowadzenie motocykla z obszaru Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością uregulowania podatku VAT bądź też potwierdzenia braku obowiązku uiszczenia rzeczonego podatku. Naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją m.in. motocykli wydają zaświadczenia potwierdzające:
 1. Uiszczenie przez podatnika  podatku VAT (informacja VAT-23, wniosek VAT-10)
 2. Brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju (wniosek VAT-24)
Sprowadzenie nowego motocykla (tj. takiego, którego przebieg nie przekracza 6000 km lub od daty dopuszczenia do użytku za granicą nie upłynęło 6 miesięcy) aktywuje dla osób fizycznych obowiązek uiszczenia 22% podatku VAT. W tym celu we właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym, należy złożyć następujące dokumenty:
 • deklaracja VAT-10 – dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu,
 • informacja VAT-23 – o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu,
 • dokument własności pojazdu w formie umowy, faktury, lub rachunku,
 • dowód rejestracyjny pojazdu (jeśli był wydany),
 • zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • umowa ubezpieczenia (jeśli samochód przyjechał na kołach i miał nadane numery wywozowe),
 • dowód wpłaty podatku VAT w wysokości wskazanej w deklaracji VAT-10,
 • tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
W deklaracji VAT-10 obowiązani jesteśmy do wpisania wartości transakcji, od której obliczamy należny podatek i kwotę należnego podatku. Podstawą wyliczenia wysokości podatku jest wartość określona z faktury (kwota netto). Jeżeli motocykl kupiliśmy od osoby fizycznej (na podstawie umowy sprzedaży), podstawą jest wartość pojazdu z umowy (kwota brutto). Informacja VAT-23 wraz z załączonymi, przetłumaczonymi dokumentami powinny być złożone w terminie 14 dni od daty kupna motocykla. Zaświadczenie VAT-25 dotyczące potwierdzenia obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu, podlega opłacie skarbowej. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Należny podatek uiszczamy na rachunek wskazany przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika. UWAGA: w rozumieniu obowiązujących przepisów, motocyklem nowym jest np. pojazd wyprodukowany w roku 2000, ale z przebiegiem 5500 km! W tym wypadku zobowiązani jesteśmy do zapłaty podatku VAT. Zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu, który dotyczy używanych motocykli (tj. takich, których przebieg przekracza 6000 km i od daty dopuszczenia do użytku za granicą upłynęło co najmniej 6 miesięcy), wydaje się po uprzednim złożeniu w urzędzie skarbowym następujących dokumentów:
 • wypełnionego wniosku VAT-24 o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu,
 • dokumentu własności pojazdu w formie umowy, faktury, lub rachunku,
 • zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • dokumentu rejestracyjnego pojazdu,
 • umowy ubezpieczenia (jeśli motocykl przyjechał na kołach i miał nadane numery wywozowe),
 • oświadczenia o przeznaczeniu środka transportu,
 • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym.
Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia VAT-25 w kwocie 160 zł należy dołączyć do wniosku VAT-24. Załączone do wniosku dokumenty, urząd skarbowy zwraca przy wydawaniu zaświadczenia VAT-25. W dokumentacji podatkowej pozostawia się wniosek VAT-24 i oświadczenie o przeznaczeniu pojazdu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty. Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.
Rejestracja pojazdu, wymagane dokumenty W zależności od pochodzenia naszego motocykla, krąg dokumentów wymaganych do rejestracji będzie ulegał zmianie. Dlatego też, by ułatwić orientację w poniższym zestawieniu, podzielono dokumenty na te niezbędnie wymagane oraz dokumenty wydzielone dla poszczególnego typu motocykli. Jeśli zakupiony motocykl nie posiada ubezpieczenia obowiązkowego OC, zobowiązani jesteśmy do zawarcia umowy ubezpieczenia tego samego dnia, w którym dokonano rejestracji pojazdu. Dokumenty podstawowe, wymagane przy rejestracji każdego typu:
 • wypełniony przez właściciela wniosek o rejestrację pojazdu – formularz wniosku dołączono do niniejszego artykułu. Można go również uzyskać na stronie internetowej własnego starostwa lub bezpośrednio w siedzibie urzędu,
 • dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • dokument własności pojazdu – najczęściej występującą formą będzie umowa sprzedaży. Innymi dokumentami poświadczającymi własność pojazdu są: faktura VAT – w przypadku zakupu motocykla od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, a także: umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
W przypadku rejestracji motocykla nowego, ponadto przedstawić należy:
 • karta pojazdu –  karta jest dokumentem przypisanym do pojazdu, zawierającym: dane identyfikacyjne pojazdu, parametry techniczne pojazdu, dane identyfikacyjne właściciela pojazdu, dane potwierdzające rejestrację pojazdu. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego motocykla wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast kartę pojazdu dla motocykla innego niż wymieniony wcześniej wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski. Z tego obowiązku zwolnieni są rejestrujący pojazdy zabytkowe,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu.
Rejestracja motocykla następuje w drodze decyzji administracyjnej. Dokonuje jej starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. Po złożeniu wniosku o rejestrację, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej motocykla na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w PWPW w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest przez ten okres pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w urzędzie na tzw. stały dowód rejestracyjny. Wymiana pozwolenia czasowego na stały dowód rejestracyjny nie wymaga uiszczenia żadnych dodatkowych opłat. W przypadku rejestracji (przerejestrowania) motocykla używanego, oprócz dokumentów podstawowych, przedstawić należy:
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie, przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu,
 • ewentualnie zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeśli motocykl nie ma aktualnych badań technicznych; koszt: 62,00 zł).
Tak jak w przypadku rejestracji nowego motocykla, po złożeniu wniosku o rejestrację, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. Jednakże przed zamówieniem dowodu rejestracyjnego w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, organ rejestrujący dokonuje sprawdzenia danych występując o ich pisemne potwierdzenie w poprzednim organie rejestrującym pojazd. Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego motocykla zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP. W przypadku rejestracji motocykla sprowadzonego z kraju UE, należy dodatkowo przedłożyć:
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny (jeżeli był on zarejestrowany za granicą),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub, w przypadku nowego motocykla, wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu („EC Certificate of Conformity”),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (VAT-25) – informacje o zaświadczeniu VAT-25 uzyskać można w tytule „Wizyta w urzędzie skarbowym”.
Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od liczby stron do przetłumaczenia. Nowy motocykl, czyli taki w wieku do 6 miesięcy  licząc od daty pierwszej rejestracji lub z przebiegiem poniżej 6000 km, wbrew często spotykanym wymogom urzędników z Wydziałów Komunikacji, nie wymaga przeprowadzenia badania technicznego na terenie RP. Podstawą do rejestracji jest wskazany powyżej wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu. Motocykle sprowadzane z krajów Unii Europejskiej zwolnione są z podatku akcyzowego i cła. Jeśli pojazd sprowadzamy z kraju spoza UE, musimy dołączyć odprawę celną lub w przypadku zakupu pojazdu od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami – zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej. W przypadku środków transportu nabywanych poza granicami Unii, które przeszły odprawę celną w Polsce, podatnik nie składa w Urzędzie Skarbowym żadnego wniosku tylko w celach rejestracyjnych zwraca się bezpośrednio do miejscowego Wydziału Komunikacji. Dokumenty „szczególne” Właściciel pojazdu nie musi stawić się osobiście w Wydziale Komunikacji. Rejestracji motocykla dokonać może przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika. W tym wypadku pełnomocnik, oprócz wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do rejestracji, przedłożyć musi:
 • dowód osobisty i pisemne upoważnienie (czyli tzw. pełnomocnictwo),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (opłata skarbowa wynosi 17,00 zł),
W przypadku rejestracji motocykla na osobę prawną, dodatkowo przedstawić należy:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o numerze Regon oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) – w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
Koszty Opłaty za rejestrację uzależnione są od przypadku rejestracji. Za rejestrację motocykla nowego, kupionego w Polsce, zarejestrowanego dotychczas w innym urzędzie niż ten, w którym dokonujemy rejestracji, czy motocykla z tablicami starego typu (tzw. czarnymi) zapłacimy 112,50 zł (w tym 1,50 opłaty ewidencyjnej). Rejestracja motocykla na tablice indywidualne w powyższych przypadkach, to koszt rzędu 572,50 zł. Pierwsza rejestracja motocykla sprowadzonego z zagranicy wymagać będzie wydatku 188,00 zł (opłata ewidencyjna: 2,00 zł), tablice indywidualne to wydatek rzędu 688,00 zł. Koszt przetłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego to dodatkowy wydatek około 150–200 zł (w zależności od liczby stron). Koszty przeglądu to odpowiednio: 62,00 zł dla motocykla zarejestrowanego wcześniej w Polsce oraz 116,00 zł dla motocykla sprowadzonego z zagranicy.  Najtaniej wychodzi rejestracja motocykla zarejestrowanego dotychczas w tym samym urzędzie, z tablicami nowego typu – 72,50 zł. Tyle samo zapłacimy, gdy taki motocykl posiada już tablice indywidualne. Opłaty za rejestrację motoroweru przedstawiają się następująco: motorower należący do pierwszej z wyszczególnionych grup: 102,50 zł; pierwsza rejestracja motoroweru sprowadzonego z zagranicy: 102,50 zł, a w przypadku, gdy nasz motorower zarejestrowany był wcześniej w tym samym urzędzie i posiada tablice nowego typu: 72,50 zł.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany