1. Organizatorem konkursu „BMW pod choinkę” (zwanego dalej „Konkursem”), jest firma Liberty Motors S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, NIP: 724 000 25 22, REGON: 000036452 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Operatorem technicznym konkursu jest redakcja portalu Motogen.pl

3. Fundatorem nagród jest firma BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Numer KRS: 0000363068, Numer NIP: 107-001-68-86, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22A, 02-675 W-wa, zwana dalej Fundatorem

4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.motogen.pl. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Zlecającego oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

7. Konkurs trwa od 6.12.2017 roku do 19.12.2017 do godziny 23:59.

8. Serwisy społecznościoweFacebook oraz Instagram całkowicie zwolnione są z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego konkursu. Jednocześnie informujemy, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook lub Instagram, ani też z tymi serwisami związana.

9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

Nagrody

10. Nagrodami w Konkursie są 4 nagrody rzeczowe w postaci bonów podarunkowych o wartości 500 zł brutto każdy na zakup dowolnego asortymentu z kolekcji odzieży motocyklowej BMW Motorrad Rider Gear, kolekcji BMW Motorrad Lifestyle oraz oryginalnych akcesoriów BMW Motorrad będących w ofercie wybranego przez zwycięzcę Dealera BMW Motorrad.

11. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości, co do rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.

12. Informacje o przyznanych nagrodach zostaną upublicznione po rozstrzygnięciu konkursu.

13. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

14. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody.

15. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.

16. Jury wyłoni 4 zwycięzców Konkursu, każdemu z nich przysługuje tylko jedna nagroda. Kryteria jakie Jury będzie brało pod uwagę to: kreatywność, trafność i merytoryczność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa

17. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, posiadająca obywatelstwo polskie, konsument w myśl art. 22 1 Kodeksu Cywilnego.

18. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest napisanie komentarza pod artykułem ogłaszającym konkurs na serwisie www.motogen.pl lub pod postem ogłaszającym konkurs na profilu facebookowym Facebook.com/motogenpl, w którym Uczestnik opisze jaki asortyment z oferty Fundatora i dlaczego akurat ten kupi dzięki kwocie otrzymanej w postaci bonu podarunkowego. Umieszczenie takiego posta jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu oraz oświadczeniem, że osoba publikująca komentarz jest w posiadaniu autorskich praw do niego, a także, że wyraża zgodę na jego publikację.

19. Jeden uczestnik może publikować jedną pracę konkursową. Uczestnikowi konkursu zabrania się przesyłania zgłoszeń niezgodnych z warunkami konkursu, pod rygorem utraty prawa do nagród i całkowitego wykluczenia Uczestnika z Konkursu.  W szczególności Uczestnikowi zabrania się zgłaszania do konkursu prac, co do których nie posiada on majątkowych praw autorskich, które naruszają obowiązujące w Polsce prawo lub które są sprzeczne z zasadami dobrego współżycia społecznego. Zabrania się również zgłaszania do konkursu prac o charakterze pornograficznym, nawołującym do przemocy lub nienawiści, prac o treściach rasistowskich.

20. Wszelkie uzasadnione podejrzenia Organizatora dotyczące nieprawidłowości dotyczących wpływania Uczestnika na wynik Konkursu mogą skutkować usunięciem Uczestnika z Konkursu.

21. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

22. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych, w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.

23. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

24. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań.

25. Niezastosowanie się Uczestnika do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z Konkursu.

26. Wyniki konkursu zostaną opublikowanie do dnia  21.12.2017 do godziny 12:00 na portalu Motogen.pl.

27. Nagrody zostaną wysłane do 7 dni od daty opublikowania zwycięzców konkursu. Informacja o przyznaniu nagrody głównej pojawi się na stronie www.motogen.pl w newsie konkursowym oraz na Facebook’u na profilu Facebook.com/motogenpl, a także zostanie przekazana uczestnikom mailem. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie organizatorowi adresu pocztowego, na który nagroda ma być wysłana.

28. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

Odbiór nagród

29. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest wskazać na jaki adres nagroda powinna zostać wysłana, w ciągu 7 dni od momentu poinformowania go o zwycięstwie pod rygorem wykluczenia z Konkursu z odebraniem prawa do nagrody włącznie.

30. Nie spełnienie powyższych warunków jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody.

Reklamacje

31. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem “Konkurs – BMW pod choinkę” do Organizatora na adres: ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa nie później niż do 10.01.2018 roku. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę zgłoszenia reklamacji uznawana jest data stempla pocztowego.

32. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail, dane profilu, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Komisja Konkursowa rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

33. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące.

34. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej za pośrednictwem wiadomości e-mail.

35. Wszelkie informacje na temat konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z organizatorem przez wiadomość e-mail: konkurs@motogen.pl

36. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych przez Uczestników, czy ze strony sieci Web. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

37. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z czternastodniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu przez umieszczenie stosownej informacji w serwisie www.motogen.pl na czternaście dni przed zmianą regulaminu. Uczestnicy, którzy nie wyrażą zgody na nowe warunki regulaminu, zobowiązani są do przesłania odpowiedniej informacji o nie wyrażeniu zgody na nowe warunki regulaminu pod adres Organizatora. Uczestnicy tacy zostaną usunięci z konkursu bez jakichkolwiek konsekwencji, a ich dane zostaną usunięte z bazy danych.

38. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.

Postanowienia końcowe

39. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru nagród i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora lub do Zlecającego, jak również uprawnia Komisję Konkursową do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

40. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.

41. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.

42. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Więcej o motocyklach BMW

Więcej w Ciekawostki
Niesamowite motocyklowe nowości targowe 1962 roku

Honda Monkey, skutery Piaggio i Lambretta, motorowery NSU, motocykle Excelsior oraz samochodowe pojazdy małych pojemności – to tylko niektóre atrakcje...

Zamknij