W nowelizacji ustawy znalazł się zapis o dwukrotnym wydłużeniu okresu, po którym punkty karne usuwane są z konta kierowcy. Ale jest też kilka innych zapisów…

Rząd pracuje właśnie nad nowelizacją ustawy o kierujących, a między innymi nad systemem kasowania się punktów karnych. Aktualnie punkty znikają z konta kierowcy po roku.

Rząd chce wydłużyć czas kasowania się punktów do dwóch lat. Ponadto warunkiem ma być uiszcznie grzywny za to wykroczenie.

Art. 98 ustawy o kierujących pojazdami, planowane zmiany:

1) z upływem 2 lat od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, pod warunkiem uzyskania informacji o uiszczeniu grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1, z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, o której mowa w art. 98 § 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457 i 1005), albo w terminie, o którym mowa w art. 98 § 5 tej ustawy;

2a) z upływem 2 lat od daty uiszczenia grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1 i 2;

Nowelizacja jest jeszcze we wczesnym stadium drogi legislacyjnej, dopiero w połowie września ma trafić do Sejmu. W projekcie są pewne nieścisłości…

Punkty „mogą być usunięte” jednak po roku?

W nowelizacji ma znaleźć się także kolejny punkt… Stanowi on pewnego rodzaju furtkę prawną:

5a. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji, o których mowa w ust. 2, mogą być usunięte z ewidencji po upływie 1 roku od dnia naruszenia, jeżeli kierowca, który dopuścił się naruszenia, nie odmówi przyjęcia mandatu karnego.

Czytamy, że punkty jednak „mogą być usunięte” po roku, czyli tak jak teraz. Ale przez kogo? Na jakiej podstawie? Według jakich wytycznych? Na te pytania odpowiedzi nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że o kwalifikacji czynu będą mogli decydować policjanci.

Stawka ubezpieczenia OC zależna od punktów karnych

Kolejną planowaną zmianą polskiego prawa ma być uzależnienie wysokości stawki ubezpieczenia OC od popełnianych wykroczeń, co ma pozwalać na lepsze szacowanie ryzyka. Ubezpieczalnia ma mieć więc wgląd m.in. w dorobek punktowy kierowcy. Kierowcom będzie zależało, aby punkty kasowały się po roku, a nie po dwóch latach…

Kursy reedukacyjne (kasowanie punktów karnych) jednak pozostaną

Rząd zapowiedział także zlikwidowanie kursów reedukacyjnych dla kierowców, które pozwalają usunąć zgromadzone punkty karne.

Jednak w projekcie ustawy znalazł się zapis o kursach, które najwyraźniej pozostaną w formie niemalże niezmienionej:

2) po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pod warunkiem uzyskania informacji o uiszczeniu grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1, z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, o której mowa w art. 98 § 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, albo w terminie, o którym mowa w art. 98 § 5 tej ustawy;

Kursy są oczywiście odpłatne, a więc ich zlikwidowanie odebrałoby WORDom zauważalną część przychodów.

Nowelizacja jest jeszcze w trakcie przygotowań, a więc niewykluczone, że wiele się zmieni.


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany