Mandat za jazdę buspasem już wkrótce wystawi ci… straż miejska - Motogen.pl

Straż miejska ma szansę otrzymać nowe uprawnienie – możliwość karania kierowców za jazdę buspasem. Petycja z ubiegłego roku trafiła do Biura Analiz Sejmowych.

W ubiegłym roku pisaliśmy o petycji złożonej przez Railway Business Forum (RBF), dotyczącej możliwości przyznania straży miejskiej uprawnień do karania mandatami za jazdę bez uprawnień po buspasie. RBF to organizacja, która poza swoim głównym celem, czyli wspieraniem kolei, zajmuje się też zrównoważonym rozwojem transportu.

20 procent to nie autobusy

Przypomnijmy – autorzy petycji dostrzegają problem wykorzystywania buspasów przez pojazdy nieuprawnione. Skala zjawiska jest spora – ze wstępnych szacunków wynika, że aż 20 procent pojazdów poruszających się buspasami to nie autobusy. Część z nich może oczywiście jechać po tej części drogi, ale nie wszystkie. Kompetencje do kontrolowania buspasów ma policja, ale ta robi to rzadko, ponieważ i tak ma na głowie mnóstwo obowiązków.

Sygnatariusze petycji zaproponowali więc, by rozszerzyć uprawnienia straży miejskiej tak, by miała ona możliwość karania mandatami i punktami karnymi za bezprawne korzystanie z buspasów. Zdaniem RBF ta niewielka zmiana, w połączeniu z wysokimi karami, jakie obowiązują, odstraszy kierowców od bezprawnego korzystania z buspasów. W petycji zaproponowano również, by straż miejska miała możliwość nakładania mandatów także na podstawie nagrań kamer miejskiego monitoringu.

Petycja, złożona przez RBF została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję ds. Petycji Sejmu RP i trafiła do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych. Kolejnym krokiem może być zatem sejmowa komisja infrastruktury. Niestety propozycja RBF miałaby negatywne konsekwencje także dla motocyklistów. W wielu miastach buspasy wciąż są dla nas zamknięte, a bywa i tak, że możemy jeździć tylko po niektórych z nich – taka sytuacja ma miejsce na przykład w Warszawie i we Wrocławiu.

Co dokładnie proponuje RBF

RBF proponuje, by nowelizacją zmienić art. 129b ustawy – Prawo o ruchu drogowym, poprzez dodanie następujących nowych punktów i podpunktów:

Art. 129b. 1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

  1. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

1) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym;

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów, b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, c) ruchu pieszych, d) ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716), e) nacisku osi.

Proponowany zapis: „3) kierującego pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po wyznaczonym przez zarządcę drogi pasie ruchu dla autobusów określonym odpowiednim znakiem drogowym.

  1. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:

1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem;

2) sprawdzania dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz weryfikacji danych o: a) pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu, w centralnej ewidencji pojazdów, b) kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców;

3) (uchylony)

4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;

5) wydawania poleceń: a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;

6) sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2;

7) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Proponowany zapis: „8) wykorzystania nagrań monitoringu wizyjnego w celu stwierdzenia wykroczenia przez kierującego pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po pasie ruchu dla autobusów”

Alternatywny zapis propozycji: „8) ujawniania za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń przepisów ruchu drogowego w postaci poruszania się po pasach ruchu dla autobusów.”

8) ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;

9) sprawdzenia nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;

10) używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących do określania nacisku osi pojazdu;

11) uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalny nacisk osi.

3a.W celu dokonania sprawdzenia nacisku osi pojazdu strażnicy gminni (miejscy), mający prawo jazdy odpowiedniej kategorii, mogą kierować tym pojazdem.

  1. (uchylony).

Jedna odpowiedź

  1. AngstPL

    Co do straży to… w przeciągu 10 lat większość zniknie w sposób naturalny bo nie ma chętnych, co młodsi uciekają, zostają tylko ci po 50. Strażnik jest tylko urzędnikiem w pseudo mundurze, z którego były policjant na emeryturze, a obecnie kierownik lub komendant próbuje zrobić „batmana”! Czy jesteś aplikantem czy st. inspektorem po 30 latach i tak robisz to samo czyli wkurzasz swoją obecnością ludzi na ulicy! To odstrasza potencjalnych normalnych kandydatów. Kiepskie zarobki, praca weekendy, nocki, święta… przecież można to robić w mundurze policjanta, KASu, strażaka, straży granicznej, żołnierza itd! Straż miejska to absolutny brak przyszłości i natychmiastowe wypalenie, nie polecam. Mam nadzieję, że nastąpi likwidacja! Więc po co nowe uprawnienia?!?

    Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany