Logowanie/Rejestracja

Zaloguj się

Na swoje konto

Zarejestruj się

Załóż konto
Szukaj
Szukaj

SZUKAJ

w 3 sekundy lub mniej
motogen.pl Artykuły Regulaminy REGULAMIN KONKURSU #JesieńzTRW Drukuj Poleć znajomemu Poleć znajomemu

Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU #JesieńzTRW

Regulamin konkursu #JesieńzTRW

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu „Jesień z TRW” (zwanego dalej „Konkursem”), jest firma Liberty Motors S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, NIP: 724 000 25 22, REGON: 000036452 zwana dalej „Organizatorem”.

 

2. Operatorem technicznym konkursu jest redakcja portalu Motogen.pl

 

3. Fundatorem nagród jest firma TRW POLSKA SP Z O O z siedzibą w Częstochowie, ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa, KRS: 0000077409, NIP: 5730105234, REGON: 002763251, zwana dalej Fundatorem

 

4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.motogen.pl. 

 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Zlecającego oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

7. Konkurs trwa od 3.11.2017 roku do 21.12.2017 do godziny 23:59.

 

8. Serwisy społecznościowe Facebook oraz Instagram całkowicie zwolnione są z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego konkursu. Jednocześnie informujemy, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook lub Instagram, ani też z tymi serwisami związana.

 

9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

Nagrody

 

10. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw obejmujący nagrodę rzeczową tj.  bon o wartości 2500 zł brutto na zakup dowolnego asortymentu będącego w ofercie sieci Inter Motors oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej. Przed wydaniem nagrody, o której mowa powyżej Fundator potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

 

a) Nagrodami dodatkowymi w konkursie są 4 kombinezony przeciwdeszczowe firmy IXON. Nagrody zostaną wysłana pocztą w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika.

 

11. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości, co do rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.

 

12. Informacje o przyznanych nagrodach zostaną upublicznione po rozstrzygnięciu konkursu.

 

13. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

 

14. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody.

 

15. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.

 

16. Zwycięzcy Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda główna.

 

Warunki uczestnictwa

 

17. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, posiadająca obywatelstwo polskie, konsument w myśl art. 22 1 Kodeksu Cywilnego.

 

18. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest opublikowanie na prywatnym koncie uczestnika konkursu na serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram pracy konkursowej składającej się z fotografii i dowolnie krótkiego opisu przedstawionej na niej sytuacji. Warunkiem koniecznym jest podpisanie pracy hasztagiem #JesieńzTRW. Praca musi zostać zamieszczona jako post publiczny, widoczny dla każdego użytkownika serwisu. Umieszczenie takiego hasztagu jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu oraz oświadczeniem, że osoba publikująca pracę jest w posiadaniu autorskich praw majątkowych do pracy, a także, że wyraża zgodę na jej publikację na stronach www.motogen.pl, www.ścigacz.pl oraz na profilach mediów społecznościowych Facebook.com/motogenpl, Facebook.com/scigacz_pl, www.instagram.com/motogen.pl i www.instagram.com/scigacz_pl.

 

19. Jeden uczestnik może publikować wiele prac konkursowych. Uczestnikowi konkursu zabrania się przesyłania zgłoszeń niezgodnych z warunkami konkursu, pod rygorem utraty prawa do nagród i całkowitego wykluczenia Uczestnika z Konkursu.  W szczególności Uczestnikowi zabrania się zgłaszania do konkursu zdjęć, co do których nie posiada on majątkowych praw autorskich, które naruszają obowiązujące w Polsce prawo lub które są sprzeczne z zasadami dobrego współżycia społecznego. Zabrania się również zgłaszania do konkursu zdjęć o charakterze pornograficznym, zdjęć nawołujących do przemocy lub nienawiści, zdjęć zawierających treści rasistowskie.

 

20. Wszelkie uzasadnione podejrzenia Organizatora dotyczące nieprawidłowości dotyczących wpływania Uczestnika na wynik Konkursu mogą skutkować usunięciem Uczestnika z Konkursu.

 

21. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

 

22. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych, w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.

 

23. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 

24. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań.

 

25. Niezastosowanie się Uczestnika do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z Konkursu.

 

Zadania Uczestnika Konkursu i przebieg Konkursu

 

26.

 

a) Uczestnik powinien przesłać zdjęcie tematycznie (do którego posiada prawa autorskie - warunek konieczny) dokumentujące jego jesienną jazdę na motocyklu w okresie od 3.11 do 21.12.2017.

 

b) Zdjęcie należy publikować na własnym profilu Uczestnika na serwisie Instagram lub Facebook do dnia 21.12.2017 do godziny 23:59, umieszczając hasztag #JesieńzTRW

 

c) Co dwa tygodnie, w trakcie trwania konkursu, wyłaniany będzie zwycięzca, który otrzyma nagrodę dodatkową o której mowa w pkt. 10. Podpuntk A Regulaminu. W ciągu 14 dni od zakończenia konkursu na serwisie Motogen.pl ogłoszony zostanie zdobywca głównej nagrody o której mowa w pkt. 10 Regulaminu.

 

d) Przyznanie Uczestnikowi konkursu nagrody dodatkowej, nie wyklucza możliwości przyznania przez Jury nagrody głównej tej samej osobie.

 

e) Kryterium wyboru Zwycięzcy przez jury będzie jak największa kreatywność publikowanych prac jak również ich liczba dokumentująca motocyklową aktywność Uczestnika konkursu. 

 

27. Wyniki konkursu zostaną opublikowanie do dnia  4.01.2018 o godzinie 12:00 na portalu Motogen oraz Ścigacz.pl.

 

28. Nagrody zostaną wysłane do 7 dni od daty opublikowania zwycięzców konkursu. Informacja o przyznaniu nagrody głównej pojawi się na stronie www.scigacz.pl w newsie konkursowym oraz na Facebook’u na profilu www.facebook.pl/scigacz.pl a także zostanie przekazana uczestnikom mailem. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie organizatorowi adresu pocztowego, pod który nagroda ma być wysłana.

 

29. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

 

Odbiór nagród

 

30. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest wskazać na jaki adres nagroda powinna zostać wysłana, w ciągu 7 dni od momentu poinformowania go o zwycięstwie pod rygorem wykluczenia z Konkursu z odebraniem prawa do nagrody włącznie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego nagród w siedzibie organizatora Konkursu w Warszawie.

 

31. Nie spełnienie powyższych warunków jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody.

 

Reklamacje

 

32. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem "Konkurs – Jesień z TRW" do Organizatora na adres: ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa nie później niż do 10.01.2018 roku. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę zgłoszenia reklamacji uznawana jest data stempla pocztowego.

 

33. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail, dane profilu, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Komisja Konkursowa rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

34. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące.

 

35. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

36. Wszelkie informacje na temat konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z organizatorem przez wiadomość e-mail: konkurs@motogen.pl

 

37. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych przez Uczestników, czy ze strony sieci Web. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

 

38. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z czternastodniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu przez umieszczenie stosownej informacji w serwisie www.motogen.pl na czternaście dni przed zmianą regulaminu. Uczestnicy, którzy nie wyrażą zgody na nowe warunki regulaminu, zobowiązani są do przesłania odpowiedniej informacji o nie wyrażeniu zgody na nowe warunki regulaminu pod adres Organizatora. Uczestnicy tacy zostaną usunięci z konkursu bez jakichkolwiek konsekwencji, a ich dane zostaną usunięte z bazy danych.

 

39. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.

 

Postanowienia końcowe

 

40. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru nagród i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora lub do Zlecającego, jak również uprawnia Komisję Konkursową do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

 

41. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.

 

42. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.

 

43. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Powiązane materiały

POBIERZ WIĘCEJ
PRAWA AUTORSKIE © 2006-2011: Motogen Logo WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Szukaj W Górę Zgłoś nieodpowiednie treści